Jėzaus draugai

Bendruomenės kontaktai
Koordinatorė Rima Mockienė
Tel. 8 698 47473
El. p. rima.mockiene@gmail.com

Kapelionas kun. Arūnas Jankauskis

Šiaulių TIKĖJIMO IR ŠVIESOS bendruomenės „Jėzaus draugai” metraštis

Seniai seniai gal prieš tūkstantį metų, oij, maždaug 2004 metų pabaigoj, ir visai ne už kalnų, bei marių, o Lietuvos šiaurėje sužibo Tikėjimo ir Šviesos žvaigždė, kurios niekas net nepastebėjo. Žvaigždė nepailstamai švietė ir laukė, kol draugų širdyse gims viena mintis – paimti tinklą ir irtis į Šiaulių vandenyną.

Metė vieną, antrą, trečią kartą, bet nieko nepagavo. Pradėjo abejoti, kam žvejoti, jei tinklas visuomet tuščias. Labai nusivylę ir mąstydami, kad teks grįžti namo be laimikio, pakėlė akis į dangų ir pamatė šviesą.

Ta šviesa buvo Jėzus, kuris pakvietė dar kartą užmesti tinklus. Su pasitikėjimu draugai užmetę tinklus ir pagavo Arūno šeimą. Nudžiugę, metė dar kartą – užkibo Sauliaus šeima ir įkliuvo. Į tinklą įsipainiojo ir Tomo šeima, bet neužkibo. O galiausiai pro šalį plaukė ir Denas su mama, ir nuo to laiko visi kartu sekame žvaigždę.

Tame vandenyne plaukiojo Jurgita, Onutė, Ina, Akvilina ir kartais atplaukiantis Arvydas, tai ir buvo tie pirmieji draugai, kurių širdys degė noru žvejoti……
Taip su Dievo pagalba draugai yrėsi toliau. 2004 metų gruodžio 4d. buvo sukviesti atstovai iš Vilniaus, Kauno ir Kretingos Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių. Buvo pakviesti ir Šiaulių žmonės, taip draugai ir susipažino su bičiuliu Arūnu, jo mama Aldona, taip pat susipažinom su bičiuliu Sauliumi, jo mama Zita ir tėčiu Adolfu. Tad pasikeitėme telefono numeriais ir su nekantrumu laukėm. Na kadagi eisim jų aplankyti. Na ir vaišės buvo Arūno ir Sauliaus šeimose, kad net nuo kėdžių negalėjom pajudėt, nes buvo pilni pilvaiJ
Kitas bendras mūsų išgyvenimas buvo 2005 sausio mėn., Tikėjimo ir Šviesos benruomenių atsinaujinimo diena Kaune. Tai buvo šventė, kurioje pasijutome kaip didelėje šeimoje. Be to dar prie mūsų prisijungė bičiulis Tomas su mama Bronele, bet deja ši šeima neužkibo………

I susitikimas vyko 2005 vasario mėn. Kokie visi išpradžių buvome nedrasųs, bet širdyje buvo džiugesys ir nusprendėme vis dėlto žengti toliau….

II susitikimas 2005 kovo 20 d. ,,Jėzus mus myli ir kiekvieną iš mūsų kviečia”. Jėzus visus mus sukvietė ir dar pakvietė bičiulį Deną su mama Vilma. Ach koks džiaugsmas mūsų šeimoje, kad yra ši šeimaJ

2005 balandžio 24 d. draugai vyko Kaunan į draugų farmaciją ,,Draugų pašaukimas Tikėjime ir Šviesoj”. Linksma buvo kelionė, o jau parvažiavimas traukiniu……J

III susitikimas 2005 balandžio mėn. ,,Tas kuris priima vieną iš šitų mažutėlių mano vardu, mane priima”.

Susitikimas ,,Mylėkite vieni kitus”. Daug kalbėjom apie tarpusavio ir Jėzaus meilę ir bandėm išrinkti bendruomenei vardą. Į antrą turą išėjo šie vardai: Saulės vaikai, Mažutėliai, Kelias į tave, Šaltinio versmė, bet galutinio vardo nepavyko išrinkti, nebuvo turbūt tai dar Dievo lemta. Na tikėkim, kad vis dėlto pavyks mums su Dievo pagalba išsirinkti vardą.

2005 m. lapkričio 18-20 d
vykome į rekolekcijas ,,BŪTI TAIKOS ŽENKLU PASAULIUI”, kurios vyko Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose.

Susitikimas vyko 2005 gruodžio 4d. ,,Adventas – džiaugsmingo laukimo metas”. Visą mėnesi turėjome savo globotinius už kuriuos meldemės, globojom.

2006 vasario 4d. Šviesos šventė ,, Viešpaties auginami tampame taikos žmonėmis”. Susirinkom šaltukui spaudžiant traukinių stotyje. Sugužėjom visi į vieną vagoną ir traukėm: ,,Petras Jonas ir Jokūbas išplaukė žvejoti”, oi ne taip: ,,penkios sesės ir broliukas išplaukė žvejoti…”. Buvo smagu susitikti su senais pažystamais, susipažinti su naujais draugais. Dalyvavom Šv. Mišiose, vaidinom, dalinomės, šokom ir giedojom. Ir mes ten buvos, arbata ir sultis gėrėm………

Susitikimas 2006 vasario 26d. ,,Viešpaties auginami tampame tikrais šviesos žmonėmis”. Šventėm vienerių metukų gimtadienį!!! Ir kokia džiugi Dievo dovana, prie mūsų šeimos prisijungė mūsų bičiulė Laura su mama Vanda, tėveliu Petru ir sesute Justina! Buvo šventinės mišios, Arūnas ir Jurgita patarnavo Šv. Mišioms, Aldutė skaitė skaitinį, Saulius, Laurutė, Petras, Justina, Rūtelė, Vilma, Denas, Akvilina nešė atnašas: pėdutes, tinklą su žuvelėmis, vaisius, bei Duoną ir Vyną. Lakštutė Ina giedojo, o mūsų fotografė Onutė gaudė geriausius kadrus. Gražios mišios, o susitikimas irgi šventinis, nes juk GIMTADIENIS!

2006 vasario 28d. Užgavėnės. Oij skanūs blynai buvo……….

Susitikimas 2006 kovo 26 d. ,,Jėzus kviečia mus gyventi bendruomenėje”. Į mūsų bendruomenė Jėzus dar pakvietė bičiulę Liliją, bičiulę Editą ir jos mamą Sigitą.

2006 balandzio 30d.

2006 liepos 6-8d. Tikėjimo ir Šviesos piligriminė kelionė į Agluoną. Pačios karščiausios vasaros dienos, bet mums nekliūtis su visais keliauti į Latvija, į Mergelės Marijos šventovę Agluonoje. Kelionę buvo sunki, karšta, nuovargis, bet visa tai nublanko, nes jautėme Jėzaus globą kai važiavom per Lenkijos-Lietuvos sieną, kai vidurdienį per didžiausią karštį ėjom kryžiaus kelią, o niekas nenualpo, negavo saulės smūgio, ar tai ne stebuklai? Ach, buvo gera……

2006 rugpjūčio 3-6d. stovykla Pašvitinyje ,,Sveikas – tai aš”. Pirma mūsų bedruomenės stovykla, širdyse buvau daug nerimo, nežinomybės, bes su Dievo pagalba jokie sunkumai nebaisūs. Pasikrovėm suvargusį ,,Pasačiuką” įvairiausia manta ir patraukėm link Pašvitinio (Pakruojo raj.). Buvom šiltai priimti kunigo Gintauto ir klieriko Egidijaus. Tos kelios dienos buvo pilnos visokių įspūdžių. Buvo pasidalinimų, Šv. Mišių, mokymas, rašėm skausmus ant akmenų ir skandinom juos ežere, valgėm, šokom ir giedojom, o turbūt didžiausias džiaugsmas, kad į mūsų šeima atėjo br. Ramūnas, tai tikra Dievo dovana mums visiems.

Susitikimas 2006 spalio 22d. ,,Jonas Krikštytojas”. Prasidėjo nauji Tikėjimo ir Šviesos metai, kurių tema šiemet ,,Jėzaus draugai” ir į mūsų šeima atėjo nauja šeima – bičiuliai Aurimas ir Kristina, jų tėveliai Julija ir Vladas. Buvo džiaugsmingas susitikimas po ilgos vasaros, vieni kitų pasiilgę. Onutė mums papasakojo apie rekolekcijas ir susitikimą su Žanu Vanje ir laukiam jau jo rekolekcijų Lietuvoje kitų metų rudenį.

L

Kažkas atsitiko…dienoraščio rašymas nutrūko…bendruomenės susitikimai vyko ir toliau, tik niekas jų nebefiksavo. Daug kas pasikeitė draugų gyvenime. Liko viena Akvilina, nors buvę draugai bendruomenės nepamiršta, meldžiasi už ją, nešioja ją savo širdyje, bet nauji darbai ir rūpesčiai trukdo ją aplankyti. Taip pat ir daug bičiuliu su savo šeimomis paliko bendruomenę. Liko dvi ištikimos šeimos: Aldona su Arūnu ir Vanda su Laurute.

2008 m. „ Jėzaus draugai „ savo susirinkimus pradėjo daryti vienuolyno patalpose, Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių Kongregacijoje. Bendruomenės atsakingąja tapo ses. Kristina, o kapelionas kun. Arūnas Jankauskis atvažiuoja į bendruomenės susirinkimus iš Šaukėnų ir atsiveža bičiulę Laurute ir jos mamytę Vandą.

2009 m. bičiulis Arūnas su savo šeima dalyvavo Šiluvoje šeimų dienoje ir nešė atnašas. Taip pat mūsų maža bendruomenė turėjo nuostabią dviejų dienų stovyklą Pašvitinyje. Šiaulių universitete vyko Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės pristatymas miesto visuomenei, ruošiantis artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms. Buvo labai gera. Smagiausia, kad Vilniečiai mus palaikė ir atvyko tokį tolimą kelią. Gaila, kad labai mažai atvyko žmonių, bet Dievulis žino ką daroJ .

Dabar jau 2010 metai.